GİZLİLİK POLİTİKASI

DOPDOLU CEKMECE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası (bundan böyle kısaca “Politika” olarak anılacaktır) ile DOPDOLU CEKMECE, DOPDOLU CEKMECE’ye ait www.dopdolucekmece.com ve/veya sair internet siteleri (bundan böyle hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) üzerinden gerçekleştirilen işlemler çerçevesinde edinilen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır)’na uygun surette güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağladığını, gerekli teknik ve idari tedbirleri aldığını beyan etmektedir.

Platform üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler sırasında paylaştığınız kişisel verileriniz, DOPDOLU CEKMECE tarafından işbu Politika kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Platformda yer alan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; üçüncü kişilere ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları DOPDOLU CEKMECE’ye aittir.

DOPDOLU CEKMECE TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER

Kanun uyarınca “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. Platform üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemler sırasında DOPDOLU CEKMECE tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, TCKN doğum tarihi ve fotoğraf veri türlerini,

İletişim Bilgileri: İkamet edilen şehir, telefon numarası, e-posta adresi ve sosyal medya hesapları, kişisel web siteleri veri türlerini,

Demografik Bilgiler: Yaş, medeni durum, cinsiyet, çocuk sayısı, meslek, eğitim seviyesi, gelir seviyesi veri türlerini, 

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: İletilen talep ve şikayetlerin içeriğinde yer alan verileri ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN DOPDOLU CEKMECE TARAFINDAN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, önceden onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama yapmak, bilgilerinizi güncellemek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, gerekli durumlarda size ulaşabilmemiz, tarafınızdan yönlendirilecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN DOPDOLU CEKMECE TARAFINDAN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, platform üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanızla ve Kanun’un 5. ve 6. hükümleri uyarınca DOPDOLU CEKMECE tarafından tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, işbu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşımı rızanız çerçevesinde gerçekleştirilmektedir; kural olarak, onayınız olmadan verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla beraber, yasal yükümlülükler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel verilerin paylaşılması söz konusu olabilecektir. DOPDOLU CEKMECE, üçüncü kişilere veri aktarımı söz konusu olduğu hallerde, hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemleri aldığını beyan eder.

KANUNDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca DOPDOLU CEKMECE’ye başvurarak:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz:

Adres: Zafer Mah. Gülaçar Sk. 822 C Blok No:2 İç Kapı No:6 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

POLİTİKA HAKKINDA

İşbu Politika DOPDOLU CEKMECE tarafından yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer. DOPDOLU CEKMECE, işbu Politikadaki tüm maddeleri ve müşterilerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Platform üzerinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olacaktır. Güncellenen Politika’yı kabul etmemeniz halinde, Kanundan Doğan Haklarınızı kullanabilirsiniz.